اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (17), شماره (2), سال (2015-4) , صفحات (87-97)

عنوان : ( طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم )

نویسندگان: شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال طیف اوتیسم از ناتوانی‌های عمده‌ی دوران کودکی است که زمینه‌ساز فشارهای روانی بسیاری برای کودک و خانواده‌ می‌باشد. با توجه به تاثیر نامطلوب بسیاری که این اختلال بر سیستم خانواده دارد، دراین پژوهش سعی شده است تا بر مبنای مدل تحول یکپارچه‌ی انسان که رویکرد نوینی در درمان این اختلال است، درمانی خانواده-محور طراحی شود، در این درمان به منظور تقویت توانمندی‌های کودک، کارکرد خانواده به ‌عنوان یک واحد کلی، هدف قرار می‌گیرد و اثربخشی آن در ترکیب با بازی­درمانی فلورتایم، بررسی می‌شود. روش­ کار: این مطالعه در چهارچوب یک طرح تک آزمودنی در طول 5 ماه روی 12 کودک 8-3 ساله‌ی مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و خانواده‌های آن‌ها اجرا و اطلاعات در سه مرحله‌ی پیش­آزمون، پس­آزمون و پی­گیری جمع‌آوری شد. برای بررسی اثربخشی درمان از ابزار محقق ساخته‌ی کارکرد تحولی خانواده، پرسش­نامه‌ی سنجش هیجانی–کارکردی و پرسش­نامه‌ی تحول هیجانی– کارکردی استفاده شد. یافته­ ها: درصد بهبودی کارکرد تحولی خانواده در گروه درمان ترکیبی خانواده­محور به ویژه در حوزه‌های صمیمیت، جذب شدن، انضباط و تحول هیجانی-کارکردی کودکان نیز در سطوح خودتنظیمی، دلبستگی و مبادله‌ی دوسویه از 50 درصد بیشتر و میزان بهبودی از نظر بالینی معنی­دار بود. اندازه اثر درمان ترکیبی نیز بالاتراز 80/0 برآورد شد. نتیجه­ گیری: بنا بر نتایج درمان ترکیبی خانواده­محور می‌تواند اثربخشی بازی درمانی فلورتایم را افزایش دهد و به عنوان یک رویکرد درمانی اثربخش در درمان این اختلال استفاده شود.

کلمات کلیدی

, اوتیسم, بازیدرمانی, خانواده , کارکرد, هیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061208,
author = {عالی, شهربانو and امین یزدی, سیدامیر and عبدخدائی, محمدسعید and غنائی چمن آباد, علی and فاطمه محرری},
title = {طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2015},
volume = {17},
number = {2},
month = {April},
issn = {1028-6918},
pages = {87--97},
numpages = {10},
keywords = {اوتیسم، بازیدرمانی، خانواده ، کارکرد، هیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
%A عالی, شهربانو
%A امین یزدی, سیدامیر
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A غنائی چمن آباد, علی
%A فاطمه محرری
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2015

[Download]