اقتصاد پولی، مالی, دوره (22), شماره (10), سال (2016-1) , صفحات (22-58)

عنوان : ( بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون )

نویسندگان: شهاب متین , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخشهای مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک ( 1989 ) و همیلتون ( 1996 ) می پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری در چارچوب یک الگوی خود - و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390-1344 بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند.

کلمات کلیدی

, نوسانات قیمت نفت, آثار نامتقارن, مخارج دولت, الگوی خودبازگشت برداری, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061212,
author = {متین, شهاب and احمدی شادمهری, محمدطاهر and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {10},
month = {January},
issn = {2251-8452},
pages = {22--58},
numpages = {36},
keywords = {نوسانات قیمت نفت، آثار نامتقارن، مخارج دولت، الگوی خودبازگشت برداری، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون
%A متین, شهاب
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A فلاحی, محمدعلی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2016

[Download]