پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (1), شماره (4), سال (2008-8) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواج )

نویسندگان: زهره خسروی , سوسن سیف , شهربانو عالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: طرحواره ها در احساسی که ما از خودمان داریم نقش محوری دارند، آنها دانش ما را در مورد خودمان و جهان شکل می دهند به نحوی که وقایع زندگی را بر اساس این باورها پیش بینی می کنیم (یانگ و کلسکو، 1994). در این پژوهش نگرش به ازدواج دو گروه افرادی که در همسر گزینی به فرایند تداوم طرحواره گرایش دارند و آنها که به جبران طرحواره گرایش دارند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همیستگی است. نمونه مورد مطالعه از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند که شامل 191 زن و 116 مردمی باشند. شرکت کنندگان به پرسشنامه طرحواره های یانگ (SQ-SF) و پرسشنامه محقق ساخته همسر گزینی (MSI) پاسخ دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معناداری در نگرش به ازدواج در افرادی که به فرایند جبران طرحواره گرایش دارند در مقایسه با آنها که به فرایند تداوم طرحواره متمایل هستند وجود دارد. این تفاوت در خصوص طرحواره های رهاشدگی، شکست، وابستگی، خودتحول نیافته، ایثار و اطاعت تایید شد

کلمات کلیدی

, طرحواره های اولیه نوع فرآیندهای طرحواره ای , انتخاب شریک زندگی , نگرش به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061213,
author = {زهره خسروی and سوسن سیف and عالی, شهربانو},
title = {بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواج},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {4},
month = {August},
issn = {0166-2008},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {طرحواره های اولیه نوع فرآیندهای طرحواره ای ، انتخاب شریک زندگی ، نگرش به ازدواج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواج
%A زهره خسروی
%A سوسن سیف
%A عالی, شهربانو
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ 0166-2008
%D 2008

[Download]