تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (605-611)

عنوان : ( بهینه سازی مکانی بندهای آبخیزداری جهت کنترل 25، 50، 75 درصدی سیلاب (مطالعه موردی زیر حوزه ای از کشف رود) )

نویسندگان: بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمار سیل در ایران نشان دهنده وقوع فزاینده خسارت در طی دهه های اخیر بوده است. یکی از راهکار های کنترل خسارت های سیل احداث بندهای آبخیزداری می باشد. ازآنجایی‌که بندهای آبخیزداری با ذخیره کردن مقداری از حجم سیلاب باعث کاهش حجم و ارتفاع پیک سیل در پایین دست می گردند، این پژوهش باهدف بهینه سازی مکانی این بندها انجام‌گرفته است. بدین منظور اقدام به مکان یابی بندهای سنگی ملاتی مرتفع دریکی از زیرحوزه های کشف رود گردید. در ادامه با محاسبه حجم سیل و حجم مخازن سازه های مذکور، بهینه سازی تعداد و مکان بندها برای نیل به اهداف مختلف انجام گردید. با توجه به اینکه حوزه مذکور یک حوزه کوهستانی می باشد، بهترین حالت و توان حوزه در کنترل سیلاب زمانی در نظر گرفته شد که سازه های اولویت یک و دو احداث می شوند و اهدافی که مستلزم ساخت سازه هایی بیشتر از آن باشد، توصیه نمی گردد. بر این اساس و با انتخاب سازه هایی با اولویت یک و دو بندهای آبخیزداری پیشنهاد شده در منطقه موردمطالعه توان کنترل 50 درصدی سیلاب با دوره بازگشت 50 و 100 ساله و کنترل 75 درصدی سیل در دوره بازگشت 50 ساله را دارد.

کلمات کلیدی

, بندهای سنگی ملاتی, حجم کنترلی, حوزه کشف رود, کنترل سیل, مکان یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061216,
author = {شیروی, بیتا and گل کاریان, علی and ابوطالبی پیرنعیمی, علی},
title = {بهینه سازی مکانی بندهای آبخیزداری جهت کنترل 25، 50، 75 درصدی سیلاب (مطالعه موردی زیر حوزه ای از کشف رود)},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-479X},
pages = {605--611},
numpages = {6},
keywords = {بندهای سنگی ملاتی، حجم کنترلی، حوزه کشف رود، کنترل سیل، مکان یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی مکانی بندهای آبخیزداری جهت کنترل 25، 50، 75 درصدی سیلاب (مطالعه موردی زیر حوزه ای از کشف رود)
%A شیروی, بیتا
%A گل کاریان, علی
%A ابوطالبی پیرنعیمی, علی
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2016

[Download]