پژوهش های آبخیزداری, دوره (27), شماره (104), سال (2014-12) , صفحات (212-220)

عنوان : ( آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد) )

نویسندگان: علی گل کاریان , رضا غلام زاده , صادق تالی خشک , محمد ایوب محمدی بلبان آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد میزان فرسایش، رسوب و روان آب در یک حوزه آبخیز از اهداف مهم محققین در مناطق فاقد آمار هست. همچنین آگاهی از حساسیت مدل های برآورد کننده پارامترهای مذکور نسبت به فاکتورهای ورودی می تواند در مواردی که زمان یا منابع کافی جهت اندازه گیری تمامی پارامترها وجود ندارد، در انتخاب موثرترین پارامترها کمک کند. با توجه به کارایی مناسب مدل وپ و دامنه وسیع پارامترهای ورودی به آن در این تحقیق حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ مورد بررسی قرار گرفت. جهت اجرای این مدل، اطلاعاتی در مورد نوع خاک، مدیریت، خصوصیات توپوگرافی و اقلیمی و ویژگی های آبراهه های منطقه مورد مطالعه نیاز است. اطلاعات اقلیم از ایستگاه سینوپتیک بیرجند استخراج گردید. خصوصیات توپوگرافی از طریق نرم افزار ژئووپ و به کمک نقشه مدل رقومی ارتفاع و اطلاعات مربوط به مدیریت و ویژگی های کانال با برداشت صحرایی اندازه گیری و به مدل ارائه گردید. در نهایت پارامترهای ادافیکی منطقه شامل درصد رس، سیلت، سنگ و سنگ ریزه، شن، ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و عمق خاک به مدل وارد شد. جهت تعیین حساسیت هر یک از عوامل ادافیکی با توجه به نوع خاک های منطقه، این عوامل به صورت مجزا تغییر داده شد و اثر آن روی میانگین رواناب، تولید رسوب و هدررفت خاک محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میزان سیلت و شن بیشترین اثر و تغییر ظرفیت تبادل کاتیونی و عمق خاک کمترین اثر را روی میزان روان آب، فرسایش و رسوب گذاشته است. همچنین افزایش رس، میزان روان آب و رسوب را افزایش داد ولی درصد شن، مواد آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و عمق خاک تاثیر مشخصی روی میزان تولید رسوب و هدر رفت خاک نداشت.

کلمات کلیدی

, فرسایش, خصوصیات خاک, رواناب, رسوب, مدل پیش بینی فرسایش آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061219,
author = {گل کاریان, علی and رضا غلام زاده and صادق تالی خشک and محمد ایوب محمدی بلبان آباد},
title = {آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد)},
journal = {پژوهش های آبخیزداری},
year = {2014},
volume = {27},
number = {104},
month = {December},
issn = {1019-9632},
pages = {212--220},
numpages = {8},
keywords = {فرسایش، خصوصیات خاک، رواناب، رسوب، مدل پیش بینی فرسایش آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد)
%A گل کاریان, علی
%A رضا غلام زاده
%A صادق تالی خشک
%A محمد ایوب محمدی بلبان آباد
%J پژوهش های آبخیزداری
%@ 1019-9632
%D 2014

[Download]