اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2016-01-14

عنوان : ( کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد )

نویسندگان: حامد حدادیان سنو , مهدی بشیری , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازمه اجرای برنامه های حفاظت خاک و کنترل رسوب، کسب اطلاعات از اهمیت نسبی منابع رسوب و سهم آن ها در تولید رسوب و درنتیجه شناسایی مناطق بحرانی در داخل حوزه های آبخیز است. رویکرد محاسباتی انگشت نگاری رسوب شامل دو مرحله اصلی است به طوری که در مرحله اول چند ردیاب تشخیص گر برای جدایش واضح و معنی دار منابع بالقوه رسوب انتخاب می شوند و در مرحله دوم ردیاب های انتخاب شده در منابع بالقوه رسوب با مقادیر متناظر آنها در نمونه های مستخرج از رسوب اخذشده در خروجی حوزه برای تعیین سهم منابع رسوب در تولید رسوب حوزه مورد مقایسه قرار می گیرند. در این پژوهش کارایی دانه بندی ذرات در منشأیابی رسوبات آبی در حوزه آبخیز نوده شهرستان گناباد بررسی شد .نتایج نشان داد که واحد زمین شناسی Ed به عنوان کوچک ترین واحد زمین شناسی، بیش ترین سهم را در رسوبات نهشته در خروجی حوزه به خود اختصاص داد .وسعت کم واحد Ed فاصله زیاد از خروجی و حساسیت پذیری کم این واحد از نظر روش های P.S.I.A.C و E.P.M نشان دهنده عدم توانایی فاکتورهای در نظر گرفته شده از دانه بندی رسوب در تعیین سهم واحدهای زمین شناسی مختلف از رسوب خروجی حوزه است.

کلمات کلیدی

, دانه بندی, رسوب, انگشت نگاری, منشأیابی رسوب, نوده گناباد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061224,
author = {حامد حدادیان سنو and مهدی بشیری and گل کاریان, علی},
title = {کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد},
booktitle = {اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دانه بندی، رسوب، انگشت نگاری، منشأیابی رسوب، نوده گناباد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد
%A حامد حدادیان سنو
%A مهدی بشیری
%A گل کاریان, علی
%J اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
%D 2016

[Download]