همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-07-20

عنوان : ( مطالعه برخی خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط استفاده از اسید هیومیک، اسید فولویک و کودهای زیستی )

نویسندگان: دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬منظور بررسی اثر اسید هیومیک، اسید فولویک و کودهای زیستی مختلف بر برخی خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)، آزمایشی در سال¬های زراعی 92-1390 در دانشگاه فردوسی مشهد در به¬صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل هفت نوع اسید آلی و کود بیولوژیک مختلف از جمله: 1- اسید هیومیک، 2- اسید فولویک، 3- نیتروکسین (حاوی باکتری‌های Azotobacter spp. و Azospirillum spp.)، 4- بیوفسفر (حاوی باکتری‌های Bacillus sp. و Pseudomonas sp.)، 5- بیوسولفور (Thiobacillus spp.)، 6- میکوریزا (Glomus mosseae)، و 7- میکوریزا (Glomus intraradices) و عدم استفاده از کود به¬عنوان تیمار شاهد بودند. نتایج آزمایش نشان داد که هر دو گونه¬ میکوریزای مورد مطالعه منجر به افزایش عملکرد گل در مقایسه با شاهد شدند، به-طوری¬که عملکرد گل در تیمارهای Glomus mosseae و Glomus intraradices به¬ترتیب 24 و 11 درصد بیشتر از شاهد بود. تمامی نهاده¬های اکولوژیک مورد مطالعه سبب افزایش تعداد چرخه¬ی گل در بوته را در مقایسه با شاهد شدند، ولی اثر کود بیولوژیک بیوفسفر از این نظر به¬طور بارزتری نمایان شد، به-طوری¬که تعداد چرخه¬ی گل در بوته از 342 چرخه در بوته¬های تحت¬تیمار شاهد به 1322 چرخه در گیاهان تحت¬تیمار بیوفسفر افزایش یافت. بیشترین مقدار عملکرد دانه، عملکرد ماده¬ی خشک، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در بوته در تیمار اسید هیومیک مشاهده شد، به¬طوری¬که در نتیجه¬ی کاربرد اسید هیومیک عملکرد دانه، عملکرد ماده¬ی خشک، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در بوته به¬ترتیب 82، 66، 63 و 66 درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند.

کلمات کلیدی

, بیوفسفر, تعداد چرخه گل, کود بیولوژیک, میکوریزا, نهاده اکولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061230,
author = {دکتر محمد بهزاد امیری and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {مطالعه برخی خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط استفاده از اسید هیومیک، اسید فولویک و کودهای زیستی},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {کرچ, ايران},
keywords = {بیوفسفر، تعداد چرخه گل، کود بیولوژیک، میکوریزا، نهاده اکولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه برخی خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط استفاده از اسید هیومیک، اسید فولویک و کودهای زیستی
%A دکتر محمد بهزاد امیری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]