بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (161-181)

عنوان : ( مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393 )

نویسندگان: زهرا بهدانی , یدالله واقعی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث فقر و عدالت اجتماعی از مهم ترین مباحث سیاسی و اقتصادی است. پدید ه ی نابرابری درامد نه تنها از دلایل عمده ی فقر، بلکه یکی از عوامل کُندکنند ه ی رشد اقتصادی نیز محسوب می شود. از این رو بحث و قضاوت دربار ه ی چگونگی توزیع درامد در کنار گسترش مدل های رشد اقتصادی، اهمیت دارد. یکی از معمول ترین ابزارهای اندازه گیری نابرابری توزیع درامد، منحنی لورنتس است. هدف اصلی این مقاله انجام بررسی های آماری بر روی شاخص های توزیع درامد (با تأکید بر میانگین و ضریب جینی) در استان خراسان جنوبی است. در عین حال با یک دید کلی به بررسی روند میانگین و ضریب جینی درامد و هزین هی استان خراسان جنوبی در ۱۰ سال اخیر و جایگاه آن در بین ۳۱ استان کشور پرداخته ایم. برای این منظور روند تغییرات درامد در استان خراسان جنوبی و کشور مقایسه شد ه است. نتایج نشان می دهد که استان خراسان جنوبی در این سا لها از نظر داشتن میانگین درامد و هزینه دارای رتبه ی پایینی بوده است به طوری که در بیش تر سال ها (به ویژه سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ) رتبه ی آخر را داشت ه است، که به نوعی نشان دهنده ی محرومیت هایی از امکانات درامدزایی و احیاناً شغلی در این استان است. بررسی های بعدی نشان داد که میانگین درامد شهری بیرجند (مرکز استان) تقریباً در سطح میانگین کشوری است و این نشان می دهد محرومیت فوق در شهرستان های استان بیش از مرکز استان است.

کلمات کلیدی

, نابرابری توزیع درامد, توزیع درامد, تابع چندکی, منحنی لورنتس, ضریب جینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061240,
author = {بهدانی, زهرا and یدالله واقعی and محتشمی برزادران, غلامرضا and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2016},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5214},
pages = {161--181},
numpages = {20},
keywords = {نابرابری توزیع درامد; توزیع درامد; تابع چندکی; منحنی لورنتس; ضریب جینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393
%A بهدانی, زهرا
%A یدالله واقعی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2016

[Download]