تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (13), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (1-20)

عنوان : ( طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی )

نویسندگان: احمد قربان پور , علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه گذشته، دغدغه های محیط زیستی پیرامون عملیات تولیدی صنایع، سازمان های مختلف را برآن داشته تا از اقدامات سبز در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین استفاده کنند چراکه مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی در کاهش خطرات محیطی و یک رویکرد پیشگیرانه جهت افزایش عملکرد زیست محیطی و دستیابی به مزایای رقابتی در سازمان ها تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده اقدام سبز احصاء شد که جهت بومی سازی آن ها در حوزه صنایع نفتی از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه صنایع نفتی تشکیل دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل ساختاری اقدامات سبز از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوت ها بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی و تحلیل میک مک نشان داد که الزامات قانونی و مقررات، و مدیریت محیطی داخلی سازمان، طراحی سبز، و فناوری و تکنولوژی سبز جزء اقدامات پایه ای و نفوذی در مدیریت زنجیره تامین سبز صنایع نفتی هستند . لذا به مدیران پیشنهاد می گردد که بر این دسته از اقدامات تاکید و توجه بیشتر داشته باشند.

کلمات کلیدی

, اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز, صنایع نفتی, تکنیک دلفی, مدل سازی ساختاری تفسیری فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061242,
author = {قربان پور, احمد and پویا, علیرضا and ناظمی, شمس الدین and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2017},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز، صنایع نفتی، تکنیک دلفی، مدل سازی ساختاری تفسیری فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی
%A قربان پور, احمد
%A پویا, علیرضا
%A ناظمی, شمس الدین
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2017

[Download]