اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-12-24

عنوان : ( ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی )

نویسندگان: نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی میزان فنول کل وفعالیت آنتی اکسیدانی چهار گیاه دارویی )پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز) بومی خراسان، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عصاره متانولی این گیاهان به روش مسراسیون تهیه و میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی آن ها به روش DPPH تعیین گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین میزان فنل کل مربوط به عصاره آویشن و کمترین میزان فنول مربوط به عصاره پونه بود وبین عصاره زیره سبز و کاکوتی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بیشترین و کمترین درصد آنتی اکسیدانی به ترتیب در آویشن خراسانی و کاکوتی مشاهده شد و همچنین زیره سبز از درصد آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به پونه برخوردار بود

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, عصاره, فنول کل, فعالیت آنتی اکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061253,
author = {منصوری کلوخی, نرجس and مقدم, محمد and کاظمی, فاطمه and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین},
title = {ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {غیر حضوری, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، عصاره، فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی
%A منصوری کلوخی, نرجس
%A مقدم, محمد
%A کاظمی, فاطمه
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%J اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]