زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (19), شماره (5), سال (2016-5) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن،توان هوازی و برخی هورمون های زنان نابارور و دارای سندروم تخمدان پلی سیتیک )

نویسندگان: زهرا اکبری نسرکانی , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) مهم ترین علت عدم تخمک گذاری در جمعیت عمومی و در زنان نابارور می باشد. با تأکید به اهمیت سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان یکی از علل نازایی و با توجه به ارتباط این سندرم با اختلالات هورمونی و متابولیکی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدنی، توان هوازی و برخی از هورمون های زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی (در متن مقاله کارآزمایی بالینی ذکر شده، یکسان سازی شود) در سال 1394 بر روی 20 زن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به کلینیک زنان ساکن شهرستان بجنورد انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرینی، 12 هفته سه جلسه ای تمرین هوازی را با شدت 65-40% ضربان قلب ذخیره بیشینه انجام دادند. ابزار و روش گردآوری داده ها ذکر شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون آماری اکتشافی شاپیروویلک، لون، تی دانشجویی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی دانشجویی در گروه های همبسته و مستقل استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در پایان دوره تمرینی وزن بدن و مقادیر هورمون لوتئینی کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی دار یافت (p=??). غلظت هورمون محرک تیروئیدی، هورمون محرک فولیکولی و پرولاکتین در پایان دوره تغییر معنی داری پیدا نکرد (p=??). همچنین در کدام مرحله؟ تفاوت معنی داری در وزن، شاخص توده بدنی، مقادیر هورمون لوتئینی و حداکثر اکسیژن مصرفی بین دو گروه مشاهده شد (05/0<p). نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن و هورمون لوتئینی و افزایش مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی به دنبال تمرینات هوازی، می توان از آن به عنوان یک شیوه درمانی غیردارویی جهت بهبودی بیماران مبتلا به سندرم پلی کیستیک استفاده کرد. کلمات کلیدی: تمرین هوازی، زنان نابارور، سندرم تخمدان پلی کیستیک

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, زنان نابارور, سندروم پلی کستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061268,
author = {زهرا اکبری نسرکانی and فتحی, مهرداد},
title = {تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن،توان هوازی و برخی هورمون های زنان نابارور و دارای سندروم تخمدان پلی سیتیک},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2016},
volume = {19},
number = {5},
month = {May},
issn = {1680-2993},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {تمرین هوازی،زنان نابارور،سندروم پلی کستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن،توان هوازی و برخی هورمون های زنان نابارور و دارای سندروم تخمدان پلی سیتیک
%A زهرا اکبری نسرکانی
%A فتحی, مهرداد
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2016

[Download]