آموزش، مشاوره و روان درمانی, دوره (5), شماره (17), سال (2017-1) , صفحات (59-72)

عنوان : ( نقش سواد عاطفی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارض )

نویسندگان: سیده فاطمه هاشمی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: طلاق عاطفی مهم‌ترین عامل ازهم‌گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است. این پژوهش باهدف تبیین نقش پیش‌بینی کنندگی سواد عاطفی باواسطه گری حل تعارض در طلاق عاطفی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. این مطالعه در سال 94-1393 بر روی 178 نفر از زنان و مردان متأهل شهر مشهد انجام شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی کارکردهای روان‌شناختی خانواده ایرانی کیمیایی (IFPFS، 1390) و طلاق عاطفی گاتمن (1999) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه‌ی همزمان مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج بیانگر آن است که سواد عاطفی و حل تعارض پیش‌بینی کننده‌ی طلاق عاطفی هستند. سواد عاطفی نیز حل تعارض را پیش‌بینی می‌کند. متغیر حل تعارض در رابطه‌ی بین سواد عاطفی و طلاق عاطفی نقش واسطه‌ای دارد. نتیجه‌گیری: بنابراین می توان گفت که زوجین در اثر ضعف سواد عاطفی و ناتوانی در حل تعارض، طلاق عاطفی را تجربه می‌کنند. بنابراین بررسی میزان سواد عاطفی زوجین و همچنین شناسایی سبک‌های حل تعارض زوجین درک بهتری از سبب‌شناسی پدیده‌ی طلاق عاطفی در زوجین فراهم می‌آورد. کلیدواژه ها

کلمات کلیدی

سواد عاطفی؛ حل تعارض؛ طلاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061271,
author = {هاشمی, سیده فاطمه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {نقش سواد عاطفی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارض},
journal = {آموزش، مشاوره و روان درمانی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {17},
month = {January},
issn = {1606-1014},
pages = {59--72},
numpages = {13},
keywords = {سواد عاطفی؛ حل تعارض؛ طلاق عاطفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سواد عاطفی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارض
%A هاشمی, سیده فاطمه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J آموزش، مشاوره و روان درمانی
%@ 1606-1014
%D 2017

[Download]