پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (22), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (1-24)

عنوان : ( پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , مجتبی حسینی , فروزان سادات هاشمی جزی , یونس طاطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقلب در امتحان یکی از مهم‌ترین مواردی است که صداقت علمی را نقض و به­طور جدی کیفیت تدریس، قابلیت اطمینان در فرایند ارزیابی و اعتماد عمومی را به آموزش­عالی تضعیف کرده است؛ لذا، در مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تقلب در امتحانات با تکیه بر تجارب زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی به این مهم پرداخته شده است. این پژوهش از نظر رویکرد جزء رویکردهای کیفی با روش پدیدارشناسی توصیفی است. با 26 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری گلوله برفی مصاحبه شد. از تجزیه و تحلیل مجموع داده‌ها پنج مؤلفه استخراج شد که می‌توانند تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی از پدیده­ تقلب در امتحان را به تصویر بکشند که عبارت‌اند از: عوامل تربیتی، آموزشی، شخصیتی، اجتماعی و محیطی. نتایج پژوهش را می‌توان در دو مقوله کلی درونی و ساختاری دسته‌بندی کرد. عوامل درونی عواملی هستند که به استعدادها، ادراکات و دریافتهای شخص و همچنین محیط خانواده او مربوط می­شود و عوامل ساختاری نیز آن دسته از عواملی هستند که از محیط اطراف بر عملکرد شخص در ارتکاب به تقلب نیرو وارد می­کنند و اثر می‌گذارند.

کلمات کلیدی

, آسیب شناسی, تقلب, تجارب زیسته, دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061272,
author = {آهنچیان, محمدرضا and حسینی, مجتبی and هاشمی جزی, فروزان سادات and طاطاری, یونس},
title = {پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {2},
month = {July},
issn = {1021-5107},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {آسیب شناسی، تقلب، تجارب زیسته، دانشجویان تحصیلات تکمیلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
%A آهنچیان, محمدرضا
%A حسینی, مجتبی
%A هاشمی جزی, فروزان سادات
%A طاطاری, یونس
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ 1021-5107
%D 2016

[Download]