دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (23), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (7-13)

عنوان : ( رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ایمان سیدمحرّمی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , نسرین میرچولی , اعظم برآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی ازجمله مفاهیم مهم و تأثیرگذار در زندگی فردی است. در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده است.پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. 140 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسش‌نامه رضایت از زندگی دینر، بلوغ عاطفی بهار گاوا و اطلاعات جمعیت‌شناختی بود. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها میانگین و انحراف‌معیار بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در شرکت‌کنندگان به ترتیب 9/2±20/27، 101/31±6/20 بود. بین بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (000/0P≤، 32/0r=). نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد بین بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در شرکت‌کنندگان رابطه نسبتاً خوبی وجود دارد. نبود ثبات عاطفی توانست رضایت از زندگی را پیش‌بینی کند. بلوغ عاطفی کلی با میانجیگری بازگشت عاطفی می‌تواند پیش‌بینی‌کننده رضایت از زندگی باشد.

کلمات کلیدی

, دانشجو, بلوغ, بلوغ عاطفی, رضایت از زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061290,
author = {اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and سیدمحرّمی, ایمان and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and نسرین میرچولی and اعظم برآبادی},
title = {رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2016},
volume = {23},
number = {4},
month = {November},
issn = {1606-7487},
pages = {7--13},
numpages = {6},
keywords = {دانشجو، بلوغ، بلوغ عاطفی،رضایت از زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A سیدمحرّمی, ایمان
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A نسرین میرچولی
%A اعظم برآبادی
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2016

[Download]