خردنامه صدرا, دوره (22), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (69-86)

عنوان : ( خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , فاطمه استثنائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به عقیده¬ی ملاصدرا نفس ناطقه، به¬گونه¬ای آفریده شده است که می¬تواند به محض علم و اراده، مراد خود را به¬گونه¬ی شأنی از شئون خویش محقق سازد، ولی این توانایی در نشئات مختلف وجودی نفس و با توجه به مرتبه نفوس، دارای مراتب شدید و ضعیف است. در حکمت متعالیه حیطه خلاقیت نفس به دو حوزه درون و بیرون تقسیم می¬شود. مراد از دورن، عوالم غیبی نفس و مراد از بیرون، عوالم طبیعت و ماوراء طبیعت است. مصداق بارز خلاقیت در درون، ایجاد صور ذهنی و از مصادیق خلاقیت در بیرون، معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء است. برخی از مبانی انسان-شناختی خلاقیت در حکمت متعالیه که در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار می¬گیرد، عبارت¬اند از: تجرد نفس، تجرد قوه خیال، فاعل علمی بودن، جامعیت (بساطت) نفس و مَثَل اعلا بودن آن. بر اساس این ویژگی¬ها نفس انسان به عنوان موجودی ملکوتی که خلیفه و مظهر تام و تمام خدای متعال است، علاوه بر خلاقیت¬های درونی، در صورتی که در علم و عمل به مجردات تام تشبه یابد، می¬تواند هر چه را در صفحه تصور او به تجلی علمی موجود شده، تحت سیطره اراده خود درآورد و با اراده خود موجود ذهنی را کسوت وجود خارجی بپوشاند.

کلمات کلیدی

, نفس ناطقه, خلاقیت, تجرد, بساطت, خلافت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061295,
author = {حسینی, سیدمرتضی and مسعودی, جهانگیر and استثنائی, فاطمه},
title = {خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2017},
volume = {22},
number = {2},
month = {February},
issn = {1560-0874},
pages = {69--86},
numpages = {17},
keywords = {نفس ناطقه، خلاقیت، تجرد، بساطت، خلافت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه
%A حسینی, سیدمرتضی
%A مسعودی, جهانگیر
%A استثنائی, فاطمه
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2017

[Download]