رادار, دوره (4), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (49-56)

عنوان : ( مکان یابی منابع میدان نزدیک در محیط های ناهمگن )

نویسندگان: عاطفه قلی پور ملکشاه , بیژن ذاکری , خلیل مافی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیابی منابع یکی از مسائل مهم در زمینه پردازش سیگنالهای آرایهای در کاربردهای راداری و سوناری است. کاارآیی اگگاوری م هاای موجود برای مکانیابی در شرایط واقعی بهشدت کاهش مییابد. یکی از شرایطی که باعث این کاهش کارآیی میشود، تلفات همبسا گی ماو من شرشده در اثر عبور از محیط ناهمگن است. در این مقاگه روشی برای مکانیابی منابع میدان نزدیک شامل تخماین زاویاه ورود سایگنال و فاصله در حضور ناهمگنی محیط ارائه شدهاست. با توجه به ن ایج شبیهسازیهای انجامشده، مشاهده میشود روش ارائهشده خطای کم ری را نسبت به روشهای موجود برای مکانیابی منابع میدان نزدیک دارد

کلمات کلیدی

, مکانیابی منبع, زاویه ورود سیگنال, محیط ناهمگن, تلفات همبستگی موج, نویز ضربشونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061297,
author = {قلی پور ملکشاه, عاطفه and بیژن ذاکری and مافی نژاد, خلیل},
title = {مکان یابی منابع میدان نزدیک در محیط های ناهمگن},
journal = {رادار},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {2345-4024},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {مکانیابی منبع، زاویه ورود سیگنال، محیط ناهمگن، تلفات همبستگی موج، نویز ضربشونده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی منابع میدان نزدیک در محیط های ناهمگن
%A قلی پور ملکشاه, عاطفه
%A بیژن ذاکری
%A مافی نژاد, خلیل
%J رادار
%@ 2345-4024
%D 2016

[Download]