هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2016-09-07

عنوان : ( تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها )

نویسندگان: شکوفه قالیبافان , محسن کاهانی , بهشید بهکمال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیندکاوی یک زمینه تحقیقاتی نسبتا جدید است که بین هوش محاسباتی و دادهکاوی در یک سو و مدلسازی فرآیند و تحلیل آن در سوی دیگر قرار دارد. هدف اصلی فرآیندکاوی، کشف مدلهای فرآیند بر اساس نگاره رویداد میباشد. نگاره رویداد، نقطه شروع فرآیندکاوی است؛ بنابراین کیفیت نگاره رویداد تاثیر مستقیم بر خروجی تکنیکهای مختلف فرآیندکاوی خواهد گذاشت. درواقع، تکنیکهای مختلف فرآیندکاوی در صورتی که نگاره رویداد بیکیفیت را به عنوان ورودی دریافت کنند، نتایج مناسبی را تولید نخواهند کرد. بنابراین مدیریت مسائل و چالشهای تحلیل نگاره رویداد اهمیت بسیار بالایی برای موفقیت فرآیندکاوی دارد. با توجه به مانیفست فرآیندکاوی، برای نگاره رویداد 5 سطح کیفی از یک ستاره تا پنج ستاره تعریف میگردد. هدف این پژوهش، بررسی چالشها و مشکلات موجود جهت تحلیل نگاره رویداد و بررسی کارها و روشهای انجام شده در راستای دستیابی به نتایج بهتر برای فرآیندکاوی میباشد. در این پژوهش مسائل متفاوتی که در تحلیل نگاره رویداد رخ میدهد و روشهایی که در راستای پرداختن به آنها انجام شده است به صورت طبقه بندی شده ارائه میگردد. در واقع، کارهای انجامشده در زمینه بهبود کیفیت نگاره رویداد و بهبود فرآیندکاوی بر اساس نوع روش دستهبندی شده است، همچنین مسئله یا مسائلی که روش موردنظر به آن پرداخته است، بر اساس دستهبندی موجود، استخراج شده است. در پایان ارزیابی مبتنی بر ویژگی برای آنها انجام میشود.

کلمات کلیدی

, فرایندکاوی , نگاره رویداد , کیفیت داده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061308,
author = {قالیبافان, شکوفه and کاهانی, محسن and بهکمال, بهشید},
title = {تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {فرایندکاوی ،نگاره رویداد ،کیفیت داده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها
%A قالیبافان, شکوفه
%A کاهانی, محسن
%A بهکمال, بهشید
%J هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2016

[Download]