چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه )

نویسندگان: علی رضا رمضانپور , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در میان دانش آموزان دبیرستان است.روش پژوهش حاضرتوصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در چهار گروه تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی و مهارتی، آموزش و پرورش منطقه تبادکان مشهد که نمونه ای تصادفی به تعداد 562 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی و انگیزش پیشرفت تحصیلی بود. یافته های نشان داد بین خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ( P<0.01 )، همچنین خودکارآمدی می تواند 25 درصد از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند. به طور کلی یافته ها حاکی از پیش بینی قوی انگیزش پیشرفت براساس خودکارآمدی است

کلمات کلیدی

, انگیزش پیشرفت تحصیلی, خودکارآمدی, دانش آموز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061313,
author = {علی رضا رمضانپور and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی},
title = {پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {انگیزش پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، دانش آموز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه
%A علی رضا رمضانپور
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]