چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی )

نویسندگان: مصطفی نجمی , علی غنائی چمن آباد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی می باشد. روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مددجویان زندان مشهد می باشند و افراد عادی که به نوعی با گروه مجرمین همتاسازی شده اند تشکیل می شود. در پژوهش مورد نظر با توجه به ملاک های تحقیق) ملاک های ورود و خروج( و متغیر های کنترل نمونه مورد نظر در سه گروه 07 نفره )مجرمین مرتبط با جرایم مرتبط با مواد، مجرمین با جرایم غیر مرتبط با مواد و افراد عادی( جمعا 017 تفر خواهند بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب می بود. جهت تجزیه و تحلیل دادههای آماری )DERS( شوند. ابزار مورد استفاده این پژوهش مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. SPSS و جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش از نرم افزار 07 یافته ها نشان داد میان تنظیم هیجانی افراد عادی، مجرمین مرتبط با مواد و مجرمین غیر مرتبط با مواد تفاوت معنی داری (p<0.05)وجود دارد به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دشواری تنظیم هیجان در سه گروه مجرمین مرتبط با مواد و غیر

کلمات کلیدی

, دشواری تنظیم هیجان, خود تنظیمی هیجانی, مجرمین, مواد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061314,
author = {نجمی, مصطفی and غنائی چمن آباد, علی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی},
title = {مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {دشواری تنظیم هیجان، خود تنظیمی هیجانی، مجرمین، مواد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی
%A نجمی, مصطفی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]