چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی )

نویسندگان: سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , شمیم رزاقی کاشانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ابراهیم خسروی , محمد رحمانی بمرود , حامد توکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجان و امنیت روانی است. فرضیات پژوهش: بین هوش اجتماعی و خودتنظیمی هیجانی رابطه وجود دارد، بین هوش اجتماعی و امنیت روانی رابطه وجود دارد.روش پژوهش: روش پژوهش یک مطالعه توصیفی-همبستگی است و جامعه مورد نظر از دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی با حجم نمونه 121 نفر دختر و پسر بوده است. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو، دشواری تنظیم هیجان و پرسشنامه امنیت روانی فرم دانشجویی بود. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین مولفه های هوش اجتماعی از جمله آگاهی اجتماعی با نمره کل بین هوش اجتماعی و امنیت روانی رابطه معنادار یافت نشد. ،)P< خودتنظیمی هیجانی رابطه معنادار وجود دارد ) 0.01 نتیجه گیری: به طور کلی تنظیم کردن روابط میان فردی و تنظیم کردن هیجانات می تواند یک همبسته مهم برای مطلوبیت و پردازش اجتماعی باشد.

کلمات کلیدی

رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061315,
author = {مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and رزاقی کاشانی, شمیم and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and ابراهیم خسروی and محمد رحمانی بمرود and توکلی, حامد},
title = {رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A رزاقی کاشانی, شمیم
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A ابراهیم خسروی
%A محمد رحمانی بمرود
%A توکلی, حامد
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]