چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان )

نویسندگان: سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , علی اعظم رجبیان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاظر پیش بینی حافظه بلند مدت با توجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان بود. در این پژوهش از روش همبستگی استفتده گردید. نمونه مورد مطالعه معتادان یه بند در زندان چناران بودند که به شیوه در دسترس 51نفر انتخاب شدند. جهت بررسی متغییرها از پرسشنامه حافظه و سیاهه توانایی های شناختی استفاده شد که از لحاظ روانسنجی روا پایا بودند یافته ها نشان داد بین حافظه آینده نگر بلند مدت و انعطاف پذیری شناختی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد

کلمات کلیدی

, حافظ آیىده نگز, حافظ بلىد مدت, انعطاف پذیری شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061316,
author = {مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and اعظم رجبیان, علی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {حافظ آیىده نگز، حافظ بلىد مدت، انعطاف پذیری شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A اعظم رجبیان, علی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]