چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان )

نویسندگان: علی اعظم رجبیان , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان بود. در این مطالعه از روش همبستگی استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه معتادان یک بند از زندان چناران بودند که به شیوه در دسترس 15 نفرانتخاب شدند. جهت بررسی متغیر ها از پرسشنامه حافظه و سیاهه توانایی های شناختی استفاده شد که از لحاظ روانسنجی روا و پایا بودند. یافته ها نشان داد بین حافظه آینده نگر کوتاه مدت و انعطاف پذیری شناختی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد همچنین در سطح رگرسیون یافته ها نشان داد انعطاف پذیری شناختی می تواند 15 درصد از واریانس حافظه آینده )P<0.01( نتایج گویای اهمیت انعطاف پذیری جهت تبیین حافظه کوتاه مدت می باشد.

کلمات کلیدی

, حافظه آینده نگر, حافظه کوتاه مدت, انعطاف پذیری شناختی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061317,
author = {اعظم رجبیان, علی and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {حافظه آینده نگر، حافظه کوتاه مدت، انعطاف پذیری شناختی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان
%A اعظم رجبیان, علی
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]