علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (169-180)

عنوان : ( براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) )

نویسندگان: الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی پاسخ جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) نسبت به دما و پتانسیل آب صورت گرفت. دماهای استفاده شده در این آزمایش، 10 سطح دما شامل 5، 10، 15، 20، 23، 25، 27، 30، 32 و 35 درجه سانتی‌گراد بود. در هر دما تاثیر تنش شوری شامل صفر،2/0-، 4/0-، 6/0- و 8/0- مگاپاسکال سدیم کلرید وتاثیر تنش خشکی شامل صفر،2/0-، 4/0-، 6/0- و 8/0- مگاپاسکال پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه‌زنی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1393 انجام شد. داده‌ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آنالیز شدند. نتایج نشان داد که اثر دما در پتانسیل آب بر شاخص‌های جوانه‌زنی معنی‌دار بود. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و شاخص بنیه. با افزایش شدت کلرور سدیم و پتانسیل اسمزی درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای بادرنجبویه به طور خطی کاسته شد و در هر دو آزمایش بیشترین درصد جوانه‌زنی مربوط به تیمار شاهد (90 درصد) و کمترین درصد جوانه‌زنی (20 درصد) مربوط به پتانسیل 8/0- مگاپاسکال بود. با کاهش پتانسیل آب و افزایش میزان شوری، شاخص بنیه گیاهچه کاهش پیدا نمود. بذرهای بادرنجبویه در دماهای 5، 10، 15 و 35 درجه سانتی‌گراد و در هیچ سطح رطوبتی جوانه نزدند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای مطالعات آتی در مورد اکولوژی بذر گیاه بادرنجبویه مفید باشد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلیکول, درصد جوانه‌زنی, درجه حرارت, سدیم کلرید, بادرنجبویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061320,
author = {الهام نوذرپور and توکل افشاری, رضا and ناصر مجنون حسینی},
title = {براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-2646},
pages = {169--180},
numpages = {11},
keywords = {پلی اتیلن گلیکول، درصد جوانه‌زنی، درجه حرارت، سدیم کلرید، بادرنجبویه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)
%A الهام نوذرپور
%A توکل افشاری, رضا
%A ناصر مجنون حسینی
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2016

[Download]