International conference on modern approaches in humanities,management,economics and accountng , 2017-01-28

عنوان : ( بررسی تاثیر میانجی گری اعتماد به کارکنان در رابطه بین تصویر شرکت با وفاداری مشتری در نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو شهر مشهد )

نویسندگان: سمانه موسوی , آذر کفاش پور , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش میانجی اعتماد به کارکنان در رابطه تصویر شرکت با وفاداری مشتری می پردازد. در این راستا نقش اعتماد مشتری به کارکنان در سازمان های خدماتی و میزان تاثیری که بر رابطه بین تصویر شرکت و وفاداری مشتری می گذارد، پرداخته می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. تکنیک تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش انسجام درونی ابزارها مورد استفاده قرار گرفته است. حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 384 نفر می باشد که نهایتا پرسشنامه ها برای 420 پاسخگو ارسال شد، با این حال فقط 264 پرسشنامه معتبر و قابل استفاده بود که برای اندازه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS و Smart PLS استفاده شده که به بررسی و فرضیات تحقیق و معادلات ساختاری پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تصویر شرکت مهمترین عامل بر وفاداری مشتری است. همچنین اعتماد به کارکنان به طور مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری تاثیر دارد و نیز تصویر شرکت بر وفاداری مشتری از طریق اعتماد به کارکنان خدمات پس از فروش نمایندگی های ایران خودرو شهر مشهد تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تصویر شرکت, اعتماد به کارکنان, وفاداری مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061323,
author = {موسوی, سمانه and کفاش پور, آذر and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر میانجی گری اعتماد به کارکنان در رابطه بین تصویر شرکت با وفاداری مشتری در نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو شهر مشهد},
booktitle = {International conference on modern approaches in humanities,management,economics and accountng},
year = {2017},
location = {استهکلم, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: تصویر شرکت، اعتماد به کارکنان، وفاداری مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر میانجی گری اعتماد به کارکنان در رابطه بین تصویر شرکت با وفاداری مشتری در نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو شهر مشهد
%A موسوی, سمانه
%A کفاش پور, آذر
%A خوراکیان, علیرضا
%J International conference on modern approaches in humanities,management,economics and accountng
%D 2017

[Download]