سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , 2016-11-10

عنوان : ( بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی )

نویسندگان: مهدی مسگرخراسانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رضایت شغلی یکی از مهمترین متغیرهای تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین به عنوان متغیر محوری در تحقیقات و تئوری های سازمان قلمداد گردیده ا ست. رضایت شغلی پائین پیامدهای زیادی از جمله فر سودگی شغلی را در پی دارد. فر سودگی شغلی با سه مشخصه ی خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی شناخته می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانه توس چینی بود. روش: پرسشنامه های رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین 11 نفر از کارکنان کارخانه توس چینی توزیع گردید و تعداد 30 نفر انتخاب شده و به رددورت تصدادفی در دو گروه 15 نفره مداخله وکنترل گمارش شدند. آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس ر ضایت شغلی مینه سوت ا و مقیاس فر سودگی شغلی ما سلاچ مورد سنجش قرار گرفتند. گروه مداخله 10 جل سه 2 ساعته آموزش طرحواره درمانی را دریافت کردند.داده ها با ا ستفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری ) ANCOVA ( و تحلیل کوواریانس چندمتغیری ) MANCOVA ( مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در نشانه های فرسودگی شغلی کاهش معناداری نشان دادند. اما در نشانه های رضایت شغلی بهبود ی به دست نیا مد. نتیجه گیری: مداخله طرحواره درمانی سبب کاهش نشانه های فرسودگی شغلی در کارکنانکارخانه توس چینی می شود.

کلمات کلیدی

, طرحواره درمانی, رضایت شغلی, فرسودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061329,
author = {مسگرخراسانی, مهدی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی},
booktitle = {سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {طرحواره درمانی، رضایت شغلی، فرسودگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی
%A مسگرخراسانی, مهدی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
%D 2016

[Download]