کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , 2016-05-19

عنوان : ( اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش احساس انسجام زنان متاهل بین 20 تا 40 ساله مشهد )

نویسندگان: مژگان حضرت زاده , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , انسیّه لعل زاده کندکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازجمله مسائل و عواملی که سلامت خانواده را مورد تهدید قرار می دهد؛ عدم تمایزیافتگی زوجین می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش احساس انسجام زنان متاهل بین 02 تا 02 ساله ساکن مشهد انجام شد.مواد و روش ها: جامعه این پژوهش کلیه زنان متاهل مشهد بودند . از جامعه آماری یاد شده نمونه ای به حجم 02 نفربه شیوهی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند وبصورت تصادفی در 0 گروه آزمایش وکنترل قرار داده شدند. به منظورجمع آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ استفاده شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی مبتنی بر طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. داده ها باروش تحلیل کواریانس توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس تک متغیره نشان داد که بین میزان نمرات احساس انسجام گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده وجود داشت و افرادی که درمان ایماگو تراپی را دریافت کردند نسبت به افرادیکه این درمان را دریافت نکردند دراحساس انسجام نمرات بالاتری را کسب کردند

کلمات کلیدی

, اثر بخشی , احساس انسجام , زنان متاهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061331,
author = {مژگان حضرت زاده and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and لعل زاده کندکلی, انسیّه},
title = {اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش احساس انسجام زنان متاهل بین 20 تا 40 ساله مشهد},
booktitle = {کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اثر بخشی ، احساس انسجام ، زنان متاهل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش احساس انسجام زنان متاهل بین 20 تا 40 ساله مشهد
%A مژگان حضرت زاده
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A لعل زاده کندکلی, انسیّه
%J کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
%D 2016

[Download]