مهار زیستی در گیاه پزشکی, دوره (4), شماره (2), سال (2017-6) , صفحات (25-38)

عنوان : ( جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum )

نویسندگان: محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد 177 جدایه باکتری کونچر به دو روش استفاده از محیط کشت حداقلی حاوی سیگنال آسیل همو سرین لاکتون از نوع 3-oxo-C6-HSL و محیط کشت های عمومی از گیاهان خانواده سولاناسه جداسازی شدند. یازده باکتری متعلق به جنسهای Pseudomonas ، Enterobacter ، Acinetobacter و Bacillus فعالیت کونچری بالایی داشتند. خصوصا جنس Pseudomonas که دارای بالاترین میزان فعالیت بود. بررسی سازوکار کونچری در این باکتری ها نشان داد که آنزیم ها و ترکیبات کوچک غیر آنزیمی با فعالیت کونچری در این فرایند نقش دارند. بیشتر این باکتری ها فقط دارای فعالیت آنزیمی بودندکه توسط آزمون HPLC تایید گردیدند. همچنین برای اولین بار جدایه ای از باکتری calcoaceticus Acinetobacter که با روش دوم جداسازی شده بود با توانایی کونچری غیرآنزیمی شناسایی شد. باکتری های کونچر عمدتا باعث کاهش بیوفیلم و کاهش بیماریزایی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum روی سیب زمینی و کاکتوس شدند. بنابراین رابطه مستقیمی بین افزایش فعالیت کونچری و توانایی بیوکنترلی علیه این بیمارگر وجود داشت. هر چند موارد استثنا نیز مشاهده شد. همچنین برخی جدایه های Pseudomonas به عنوان بهترین عوامل بیوکنترل که براساس فعالیت کونچری علیه بیمارگر مذکور عمل می کردند، تشخیص داده شدند.

کلمات کلیدی

, آسیل همو سرین لاکتون, calcoaceticus Acinetobacter, بیوفیلم, فعالیت کونچری و توانایی بیوکنترلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061337,
author = {عالی منش, محمدرضا and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum},
journal = {مهار زیستی در گیاه پزشکی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {June},
issn = {2322-4223},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {آسیل همو سرین لاکتون، calcoaceticus Acinetobacter، بیوفیلم، فعالیت کونچری و توانایی بیوکنترلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
%A عالی منش, محمدرضا
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J مهار زیستی در گیاه پزشکی
%@ 2322-4223
%D 2017

[Download]