دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2016-08-23

عنوان : ( ارزیابی همبستگی شاخص‌های SPI، RDI و SPEI باپارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب‌ و هوایی ایران )

نویسندگان: مسعود یوسفی , حسین انصاری , ابوالفضل مساعدی , سیده زهرا صمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به پایش خشکسالی بر اساس سه شاخص خشکسالی SPI، RDIو SPEI درتعدادی از ایستگاه‌های سینوپتیک در نواحی مختلف آب و هوایی به منظور تاثیر بررسی تبخیر‌‌و ‌‌تعرق بر خشکسالی پرداخته شده‌است. میزان همبستگی شاخص‌های مذکور در مقیاس 12 ماهه با میانگین متحرک 12 ماهه پارامترهای بارش، تبخیر وت عرق پتانسیل ((ETo محاسبه گردید. با توجه به نتایج، بالاترین مقادیر همبستگی بارش با شاخص SPI مشاهده گردید. همچنین همبستگی معناداری بین ETo با شاخص SPEI در نواحی مختلف آب ‌و ‌هوایی مشاهده ‌گردید. همبستگی ETo با شاخص SPEI در مناطق کم‌باران و خشک مقادیر بسیار بالایی را نشان می‌دهد و با کاهش نسبت بارش به ETo، مقدار همبستگی شاخص SPEI با ETo افزایش می‌یابد. با توجه به همبستگی بسیار زیاد ETo با وضعیت خشکسالی در اکثر مناطق مورد بررسی پیشنهاد می‌شود که در مناطق کم‌باران و خشک مانند اکثر مناطق ایران، از شاخص‌های مبتنی بر بارش و تبخیر و تعرق به منظور پایش خشکسالی استفاده گردد. ضمن آن‌که در مناطق با میزان بارندگی نزدیک به مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل، استفاده از شاخص‌های مبتنی بر بارش مانند SPI می‌تواند به‌خوبی نشانگر و ضعیت خشکسالی منطقه باشد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, همبستگی, بارش, تبخیر و تعرق, شاخص شناسایی خشکسالی, شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061338,
author = {یوسفی, مسعود and انصاری, حسین and مساعدی, ابوالفضل and سیده زهرا صمدی},
title = {ارزیابی همبستگی شاخص‌های SPI، RDI و SPEI باپارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب‌ و هوایی ایران},
booktitle = {دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکسالی، همبستگی، بارش، تبخیر و تعرق، شاخص شناسایی خشکسالی، شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی همبستگی شاخص‌های SPI، RDI و SPEI باپارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب‌ و هوایی ایران
%A یوسفی, مسعود
%A انصاری, حسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سیده زهرا صمدی
%J دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2016

[Download]