دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2016-12-08

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی .مطالعه موردی: قاین )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارآفرینی در جوامع مختلف به عنوان نمادی برای تلاش و موفقیت در امور تجاری تبدیل شده و این واژه، دستاوردهای مثبت دیگری مانند بارور شدن خلاقیت ها، ترغیب نوآوری، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی را به همراه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی در تعاونی های تولیدی کشاورزی شهرستان قاین تا پایان سال 1391پرداخته، که به روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر235 تعاونی کشاورزی فعال مشخص گردید که از این تعداد 56 تعاونی به روش نمونه گیری کوکران به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند.جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده، ضریب آن برای پرسشنامه ها 949/0 به دست آمده است. نتایج این مطالعه نشان داد ازدیدگاه مدیران تعاونی ها، مهم ترین عوامل مؤثر که تا کنون بر توسعه و تقویت کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی موثر بوده اند که مسئولیت پذیری اعضای تعاونی ، تقویت مهارتهای فردی و انگیزه های فردی مدیران تعاونی ، ایجاد فعالیتهای جدید سرمایه گذاری از طریق خصوصی سازی ، کاهش حاشیه سود فعالیتهای غیر مولد، انجام فعالیتها به صورت گروهی در تعاونی،خود اتکایی اعضای تعاونی و ارائه آموزشهای کارآفرینی از طریق رسانه های عمومی.همچنین سایر نتایج نشان می دهند که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات هیئت مدیره، سن، تحصیلات مدیر عامل و تعداد کل اعضای تعاونیها با نمره کارآفرینی وجود ندارد و همچنین بین نمره کارآفرینی تعاونی های کشاورزی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کارافرینی, تعاونی کشاورزی, نوآوری, قاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061342,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی .مطالعه موردی: قاین},
booktitle = {دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کارافرینی، تعاونی کشاورزی، نوآوری، قاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی .مطالعه موردی: قاین
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2016

[Download]