نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2016-05-19

عنوان : ( بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. مطالعه موردی: شهرستان نیشابور )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش جمعیت جوان، اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های جامعه به شمار میرود.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی از نظر سیاسی و اقتصادی و افزایش مهندسین کشاورزی لزوم توجه به اشتغال فارغ التحصیلان در این بخش ضروری به نظر میرسد . در این مقاله با بررسی نظر کارشناسان، مسئولان ودانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی، عوامل موثر بر اشتغال آنان مورد مطالعه قرار گرفته است .جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان، کارشناسان و مسئولان کشاورزی شهرستان نیشابور میباشد و اطلاعات مورد نیاز بوسیله نمونه گیری تصادفی ساده و با تکمیل تعداد 70 پرسشنامه به دست آمده است. تجزیه تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. با توجه به نتایج به دست آمده سیاستهای دولت، سابقه کار، معدل و روابط در اشتغال فارغ التحصیلان تأثیر مثبت و بسزایی دارد

کلمات کلیدی

, -اشتغال, فارغ التحصیلان, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061344,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. مطالعه موردی: شهرستان نیشابور},
booktitle = {نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-اشتغال، فارغ التحصیلان، کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. مطالعه موردی: شهرستان نیشابور
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2016

[Download]