چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04

عنوان : ( اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1 و الگوهای - مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک درآمدهای نفتی بر صاردات زعفران در ایران پرداخته است. در این راستا از داده های سری زمانی دوره 98جوهانسون- جوسیلیوس و تصحیح خطا برای برآورد روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای الگو استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که نرخ ارز موثر واقعی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر معنی دار مثبت بر مصرف خصوصی در کشور دارد. شاخص قیمت داخلی زعفران به قیمت جهانی آن و بهره وری زعفران نیزبا اینکه اثرشان از لحاظ آماری معنی دار نیست ولی اثرشان از لحاظ علامت به ترتیب منفی و مثبت است. شوک درآمدهای نفتی نیز طبق انتظار در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر صادرات زعفران می باشد.

کلمات کلیدی

, درآمدهای نفتی , شوک, صادرا زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061346,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زعفران},
year = {2015},
location = {قاین, ايران},
keywords = {درآمدهای نفتی ، شوک، صادرا زعفران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J چهارمین همایش ملی زعفران
%D 2015

[Download]