اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار , 2016-09-27

عنوان : ( بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی و هیدرولوژیک غارهای قوری قلعه و کاوات استان کرمانشاه )

نویسندگان: عفت اسکندری , حسین محمدزاده , حمیدرضا ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کیفیت منابع آبی به ویژه در سرزمین های کارستی، اهمیت قابل توجهی دارد. علاوه بر ویژگی های کیفی، خصوصیات کمی پدیده های درونی و بیرونی آبخوان های کارستی، ویژگی های سیستم را تا حدی نشان می دهد. در این پژوهش ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکی غار های کاوات و قوری قلعه در محدوده مطالعاتی جوانرود، واقع در منتهی الیه شمال غربی استان کرمانشاه در مجاورت مرز ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته است. وجود دو غار آبی کاوات و قوری قلعه، در فاصله کمتر از دو کیلومتر، نشان دهنده پتانسیل بالای آبخوان کارستی در محدوده می باشد. به منظور بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی منابع مذکور طی دو دوره فصل های تر (دی ماه 1393) و خشک (مهر ماه 1394) نمونه برداری از منابع آبی صورت گرفت و نتایج با توجه به نمودار های متداول، تحلیل و بررسی شدند. بر اساس نسبت یونی کلسیم به منیزیم جنس سنگ مخزن غار های قوری قلعه و کاوات آهکی می باشد. بررسی هیدروگراف ها، نشان می دهند که تغییرات زمانی دبی در منابع کارستی، شدید می باشد و آبخوان واکنش سریعی نسبت به بارش های منطقه نشان می دهد. سیستم جریان مجرایی و زمان ماندگاری نسبی در کارست چندان زیاد نمی باشد. آنالیز عنصری نیز نشان دهنده دور بودن سنگ مخزن تامین کننده آب غار ها نسبت به خروجی آنها است.

کلمات کلیدی

, غار های آبی, کاوات, قوری قلعه, هیدروژئوشیمیایی, هیدرولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061354,
author = {اسکندری, عفت and محمدزاده, حسین and حمیدرضا ناصری},
title = {بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی و هیدرولوژیک غارهای قوری قلعه و کاوات استان کرمانشاه},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {غار های آبی، کاوات، قوری قلعه، هیدروژئوشیمیایی، هیدرولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی و هیدرولوژیک غارهای قوری قلعه و کاوات استان کرمانشاه
%A اسکندری, عفت
%A محمدزاده, حسین
%A حمیدرضا ناصری
%J اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]