سومین همایش ملی چشم انداز توسعه منطقه تربت حیدریه در افق1404 , 2017-01-19

عنوان : ( دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهانی که به سرعت در حال تغییر است و دارای منابع محدودی است، باید بر مهمترین پیش برندگان توسعه پایدار یعنی حذف فقر و صلح پایدار متمرکزشد. همکاری در آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات،اقتصاد و کشاورزی یک نیروی محرکة قوی برای تحول دگرگون ساز است. در ساختار این دستورکار، شش وجه اساسی در نظر گرفته شده است. اهمیت این دستور کار در طراحی یک چارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به توسعۀ متوازن، هماهنگ و پایدار است که نه تنها شامل آموزش و حفاظت از محیط زیست میشود بلکه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و برابرسازی فرصت های اجتماعی و اقتصادی را برای دستیابی به جوامع پایدار ترسیم میکند. دستورکار 1404 توسعۀ پایدار، حقوق افراد را محترم میشمارد و از دیدگاهی انسانی در مورد توسعه بهره میگیرد. این دستورکار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی و نیز تمرکز بر بهبود وضع اقتصاد کشاورزی مناطق کمتر توسعه یافته استوار است. بدیهی است که هیچ توسعه اقتصادی - اجتماعی نمیتواند بدون فرهنگ به پایداری برسد. فرهنگ به کاهش فقر و توسعه برابر، فراگیر و انسان- محور کمک میکند. در این دستور کار بر نشر و گسترش اطلاعات در جوامعه شهری و روستایی تاکید شده است.این پژوهش برآن است تا به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در شهرستان تربت حیدریه به بررسی اهداف 17 گانه این فرآیند در این شهرستان بپردازد

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, شهرستان تربت حیدریه, افق 1404.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061358,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404},
booktitle = {سومین همایش ملی چشم انداز توسعه منطقه تربت حیدریه در افق1404},
year = {2017},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، شهرستان تربت حیدریه، افق 1404.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J سومین همایش ملی چشم انداز توسعه منطقه تربت حیدریه در افق1404
%D 2017

[Download]