آبادی, دوره (20), شماره (66), سال (2010-9) , صفحات (120-127)

عنوان : ( تاملی در روند دگرگونی محدوده ارگ مشهد )

نویسندگان: هومن قهرمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده‌ ارگ‌ در شهر مشهد از پرسابقه‌ترین ‌بخشهای این شهر به‌ شمار می رود که به‌واسطه‌ قدمت‌ تاریخی،‌ دارای‌ هویت‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌ بوده‌ که‌ گذشت‌ زمان‌ و عدم‌ بازتعریف‌ آن‌ در شهر امروز، موجب‌ فرسودگی‌ آن‌ شده‌ است وموقعیت آن را از محله ارگ و محدوده ارگ به عنوان یک «فضای شهری» در شهر دیروز به خیابان ارگ درشهر امروز و به عنوان «فضایی درشهر» تنزل داده است.این قوس فرود از سرنوشت ارگ را می توان در قالب ارگ اول ،ارگ دوم و ارگ سوم تعریف کرد.امروزه هجوم‌ ترافیک،‌ تراکم‌ و تداخل‌های‌ ناسازگار فعالیتی،‌دگرگونی‌ ساختار کالبدی- عملکردی‌ محدوده‌ و... موجب‌ افول‌ هویت‌ شهری‌ آن شده‌ است‌ تاجایی‌ که‌ ارزشهای‌ پیشین‌ آن‌ در خطر اضمحلال‌ قرار گرفته‌اند. آنچه‌ برسرارگ‌ مشهد و امثال آن آمده‌ و آنها را به‌ چرخه‌ فرسودگی‌ دچار کرده‌ است‌ به‌ نظرنوعی‌ ازسرگشتگی و گمشدگی‌ است‌ که‌ در آن‌ توسعه های جدید شهر بدون‌ توجه‌ به‌ ساختار موجود وایجاد ارتباط‌ منطقی‌ با آن‌ به‌ تولید اجزای‌ کالبدی‌ - فعالیتی‌ می‌پردازند که‌ در ساختارموجود شهر معادلهایی‌ به‌ لحاظ‌ شکلی‌ و محتوایی- ماهوی‌ برای‌ آن‌ اجزا وجود دارد.در این‌جریان‌ معادلهای‌ «موجود» که بدون‌ باز تعریف‌ در ساختار فضایی‌ شهر رها می شوند، دچارفراموشی شده و‌ اندک‌ اندک‌ مطرود و سپس‌ متروک‌ می شوند، به‌ تبع‌ حیات شهری‌محدوده‌ای‌که‌ در آن‌ واقع‌ شده‌اند را کم‌ رنگ‌تر و کم‌ رنگ‌تر کرده‌ و موجب‌ فرسودگی‌ آن ‌می شوند.

کلمات کلیدی

, محدوده ارگ مشهد, دگرگونیهای هویتی, گمشدگی ناشی از مقیاس, باز تولید فرسودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061362,
author = {قهرمانی, هومن},
title = {تاملی در روند دگرگونی محدوده ارگ مشهد},
journal = {آبادی},
year = {2010},
volume = {20},
number = {66},
month = {September},
issn = {1021-9846},
pages = {120--127},
numpages = {7},
keywords = {محدوده ارگ مشهد،دگرگونیهای هویتی،گمشدگی ناشی از مقیاس،باز تولید فرسودگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی در روند دگرگونی محدوده ارگ مشهد
%A قهرمانی, هومن
%J آبادی
%@ 1021-9846
%D 2010

[Download]