آبادی, دوره (18), شماره (60), سال (2009-1) , صفحات (98-103)

عنوان : ( درس هایی از تجارب مرمت شهری چستر و بیرمنگام انگلستان )

نویسندگان: هومن قهرمانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آشنایی با تجارب مختلف شهرسازی در زمینه مرمت شهری و منویات آنها هرچند از زمینه های گوناگون و متنافر وآبشخورهای متفاوت، می تواند به عنوان درسهایی برای آموختن در فضای امروز شهرسازی کشورمفید باشد.با توجه به سابقه بسیار طولانی انگلستان در این زمینه،نوشتار حاضرمقدمتاً دو نمونه ازتجارب ارزنده این کشور درچستر وبیرمنگام را در دومقیاس بافت و معماری با مداقه در برنامه ریزی واقدام مورد تاکید قرارداده است. در یکی اساساً برنامه حفاظتی در سه مقیاس ملی،منطقه ای وشهری تدقیق گشته ونوسازی مرکزشهردر قالب پروسه ای مداوم به عنوان مکمل توسعه، شهر قدیم را در سازمان جدیدشهر مستحیل کرده است ودر دیگری گردشگری وتوریسم به عنوان ابزاری برای نوسازی شهری با رویکرد توریسم فرهنگی و در قالب ایجاد یک محیط چندفرهنگی هدف گیری شده است.خارج از موضع گیریهای متفاوت له یا علیه هریک،توفیقات و ناکامی های این دو تجربه به عنوان درسهایی در پروسه معاصرسازی موارد مشابه داخلی قابل استفاده است.

کلمات کلیدی

, مرمت شهری, چستر, بیرمنگام, توریسم فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061363,
author = {قهرمانی, هومن},
title = {درس هایی از تجارب مرمت شهری چستر و بیرمنگام انگلستان},
journal = {آبادی},
year = {2009},
volume = {18},
number = {60},
month = {January},
issn = {1021-9846},
pages = {98--103},
numpages = {5},
keywords = {مرمت شهری، چستر، بیرمنگام، توریسم فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درس هایی از تجارب مرمت شهری چستر و بیرمنگام انگلستان
%A قهرمانی, هومن
%J آبادی
%@ 1021-9846
%D 2009

[Download]