زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-6) , صفحات (181-196)

عنوان : ( اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: روشنک شهریاری احمدی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه نقش سطوح مختلف عناصر غذایی و محلول پاشی آهن در بهبود عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های زراعی 93-90 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این پژوهش تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NPK) در سه سطح (0-0-0، 30-15-30 و60-30-60)، ورمی کمپوست در دو سطح (صفر و 4 تن در هکتار) ، اسید هیومیک در دو سطح (صفر و 5 کیلوگرم در هکتار) و محلول پاشی آهن در دو سطح (صفر، 08/0 میکرومول) بر خصوصیات کمی گل و کلاله شامل تعداد گل، وزن تر، وزن خشک گل، وزن تر و وزن خشک کلاله گیاه زعفران به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی فاکتورهای آزمایش بر صفات کمی گل و کلاله گیاه زعفران معنی دار بود و باعث افزایش این صفات شد. بین سطوح مختلف کود شیمیایی اختلاف معنی داری مشاهده شد و بالاترین سطح (60-30-60) در مقایسه با سایر سطوح بیشترین تاثیر را بر تعداد گل ( m2165( و وزن خشک کلاله ( g.m-216/1( داشت. اثر متقابل کود شیمیایی با هر یک از فاکتورهای ورمی کمپوست، اسید هیومیک و محلول پاشی آهن معنی دار بود و موجب بهبود تعداد گل در واحد سطح گردید و وزن خشک کلاله را در مقایسه با شاهد به ترتیب به میزان 3/3، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داد. اثر متقابل 3 گانه اسید هیومیک، ورمی کمپوست و کودشیمیایی بر وزن خشک کلاله در واحد سطح معنی دار بود به طوری که بالاترین سطح کود شیمیایی (NPK) (60-30-60) به همراه ورمی کمپوست و اسید هیومیک بالاترین وزن خشک کلاله ( g.m-24/1( را ایجاد کرد. اثر متقابل 4 گانه سال، ورمی کمپوست، کود شیمیایی NPK و محلول پاشی آهن بر وزن خشک گل و همچنین وزن تر و خشک کلاله معنی دار بود (p≤0.05)، به طوری که وزن خشک کلاله در مقایسه با شاهد بهبود یافت. صفات کمی گل و کلاله در سال دوم در مقایسه با سال اول بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, اسید هیومیک, کودآلی, کود شیمیایی, عملکرد کلاله, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061367,
author = {شهریاری احمدی, روشنک and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن and خراسانی, رضا},
title = {اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {June},
issn = {2383-1529},
pages = {181--196},
numpages = {15},
keywords = {اسید هیومیک، کودآلی، کود شیمیایی، عملکرد کلاله، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)
%A شهریاری احمدی, روشنک
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%A خراسانی, رضا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2018

[Download]