مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (13-24)

عنوان : ( ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیلهای وابسته به رویداد مغزی )

نویسندگان: محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی فعالیت نواحی مختلف مغز در حالت توجه انتخابی دیداری به کمک پتانسیلهای وابسته به رویداد پیشنهاد می شود. توجه انتخابی به محدودیت های ظرفیت پردازشی مغز در پرداختن به چند محرک همزمان اشاره دارد. متوسط سیگنالهای هر دسته از تحریکها که نسبت به وقوع تحریک از نظر زمانی قفل شده اند، برای استخراج ERPها استفاده می شوند. در این مقاله، استخراج و یژگی توسط ضرایب موجک و شکلی-زمانی، انتخاب ویژگی بهینه توسط مقدار p و معیار پراکندگی و طبقه بندی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) با هسته های گوسی و چندجمله ای انجام می شود. در این تحقیق برای ارزیابی نتایج از روش پنج دسته استفاده میشود . نتایج نشان می دهد بیشترین میزان تفکیک بین پاسخها را بازه ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی ثانیه به کمک روش تحلیل تفکیکی قدم به قدم ایجاد می کند. در اکثر شرکت کنندگان دامنه قله P3b روی تحریک هدف نسبت به غیر هدف بیشتر است. دو دسته هدف و غیر هدف به کمک معیار پراکندگی و SVM با هسته گوسی با درصد صحت متوسط 86.7% از یکدیگر تفکیک شدند. بیشترین صحت مربوط به نواحی گیجگاهی و آهیانه ای بوده و غلبه خاصی در نیمکره های مغزی وجود ندارد. بنابراین روش مورد استفاده از جمله روشهای مفید در بازنمایی رفتار مغز در حالت توجه انتخابی دیداری است.

کلمات کلیدی

, توجه انتخابی دیداری, پتانسیلهای وابسته به رویداد, انتخاب ویژگی بهینه, انتخاب بازه بهینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061371,
author = {اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and حسینی, سیدعابد and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیلهای وابسته به رویداد مغزی},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2016},
volume = {46},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7799},
pages = {13--24},
numpages = {11},
keywords = {توجه انتخابی دیداری، پتانسیلهای وابسته به رویداد، انتخاب ویژگی بهینه، انتخاب بازه بهینه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیلهای وابسته به رویداد مغزی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A حسینی, سیدعابد
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2016

[Download]