آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1) , صفحات (1502-1514)

عنوان : ( اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردان )

نویسندگان: سعید باقری فام , امیر لکزیان , امیر فتوت , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر آلودگی خاک‌ها و آب به آرسنیک به دلیل کاربردهای صنعتی و فعالیت‌های معدن‌کاری منجر به نگرانی‌های جدی زیست محیطی شده است. روش‌های مختلفی برای مدیریت زیست محیطی و پالایش خاک‌های آلوده پیشنهاد شده که در بین این روش‌ها گیاه پالایی به عنوان گزینه‌ای موثر و سازگار با محیط زیست مطرح شده است. به منظور پی بردن به اثرات همزیستی مایکوریزایی و غلظت فسفر بر جذب آرسنیت و آرسنات بوسیله گیاه آفتابگردان، مطالعه‌ای گلخانه‌ای به صورت کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با سه سطح مایکوریزا (شاهد، Glomus intraradices وmosseae Glomus)، دو سطح فسفر (۰ و ۶۰ میلیگرم بر کیلوگرم) و دو گونه معدنی آرسنیک (۵۰ میلیگرم بر کیلوگرم آرسنیت یا آرسنات) انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد همزیستی مایکوریزایی غلظت آرسنیک در بخش هوایی گیاه را کاهش و افزایش سطح فسفر خاک غلظت آرسنیک را در بخش هوایی گیاه آفتابگردان افزایش می‌دهد. بنابراین همزیستی مایکوریزایی بوسیله گیاه آفتابگردان بازدهی تثبیت گیاهی و افزایش غلظت فسفر در خاک بازدهی جذب گیاهی آرسنیک را در خاک‌های آلوده به آرسنیک افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی

, آرسنیت, آرسنات, تثبیت گیاهی, گیاه پالایی, مایکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061390,
author = {باقری فام, سعید and لکزیان, امیر and فتوت, امیر and خراسانی, رضا},
title = {اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردان},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {1502--1514},
numpages = {12},
keywords = {آرسنیت; آرسنات; تثبیت گیاهی; گیاه پالایی; مایکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردان
%A باقری فام, سعید
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]