آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1) , صفحات (1556-1573)

عنوان : ( واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم )

نویسندگان: ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میر احمد موسوی شلمانی , علی خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیتروژن مهمترین عامل تغذیه‌ای محدودکننده رشد گندم دیم بشمار می‌آید. به منظور برقراری ارتباط بین اشکال مختلف نیتروژن در خاک با پاسخ گندم دیم، پژوهشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم (مراغه) به اجرا در آمد. زمان مصرف نیتروژن در کرت‌های اصلی (کل نیتروژن در پائیز و در پائیز + در بهار)، مقادیر نیتروژن در کرت‌های فرعی (۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار) و ۷ ژنوتیپ در کرت‌های فرعی در ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله ساقه رفتن (ZGS۳۲)، نمونه‌های خاک از لایه‌های ۲۰-۰، ۴۰-۲۰، ۶۰-۴۰ و ۸۰-۶۰ سانتی‌متری از کرت‌های فرعی تهیه و نیترات و آمونیوم در آن‌ها اندازه‌گیری شد. در این لایه‌ها میزان رطوبت خاک نیز با استفاده از دستگاه Diviner۲۰۰۰ قرائت شد. نتایج نشان داد، نیتروژن معدنی مناسب‌ترین فرم نیتروژن بود که به همراه رطوبت خاک توانستند ۸۰ درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمایند. مطابق این مدل، اثر محتوی آب خاک در تولید گندم دیم، ۳/۲ برابر نیتروژن بود. مناسب‌ترین لایه برای واسنجی نیتروژن، ۴۰-۰ سانتی‌متری و حد بحرانی نیتروژن معدنی برای تولید عملکردهای بیش از ۵/۲ تن در هکتار، ۴۱ کیلوگرم در هکتار می‌باشد. مصرف پائیزی ۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار قادر به تامین حد بحرانی یادشده در شرایط آزمایش می‌باشد. در مجموع استنباط می‌شود، بین نیتروژن خاک و محتوی رطوبتی آن با پاسخ گندم دیم ارتباط منطقی وجود دارد و از این مدل می‌توان به عنوان ابزار کمکی در توصیه کودهای نیتروژنی برای گندم دیم استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, حد بحرانی, ژنوتیپ گندم, شبیه‌سازی, نیاز نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061391,
author = {ولی فیضی اصل and فتوت, امیر and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر and میر احمد موسوی شلمانی and علی خراسانی},
title = {واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {1556--1573},
numpages = {17},
keywords = {حد بحرانی; ژنوتیپ گندم; شبیه‌سازی; نیاز نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم
%A ولی فیضی اصل
%A فتوت, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A میر احمد موسوی شلمانی
%A علی خراسانی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]