آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1) , صفحات (1646-1661)

عنوان : ( تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی )

نویسندگان: ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرخه آهن یکی از مهم‌ترین فرآیندهای ژئوشیمیایی است که افزایش زیست¬فراهمی این عنصر در خاک‌ها وابسته به فرآیند کاهش زیستی آهن فریک است. در این پژوهش اثر سه ناقل‌ الکترون AQS، اسیدهیومیک و اسیدفولویک در فرآیند کاهش زیستی آهن فریک با دو باکتری در دو خاک اسیدی و آهکی در شرایط بی‌هوازی آزمایشگاهیبررسی شد. آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش چهار سطح ناقل الکترون (بدون ناقل الکترون، AQS، اسیدهیومیک و اسیدفولویک) و سه سطح باکتری (بدون باکتری،باکتریShewanella sp. و باکتری Pseudomonas aeruginosa) بودند. نتایج نشان داد که تیمار AQS توانست در نبود باکتری، اندازه آهن فرو خاک اسیدی و خاک آهکی را به ‌ترتیب ۸ و ۷/۱۵ برابر نسبت به اندازه نخستین آهن فرو افزایش دهد که تفاوت معنی‌داری نسبت به دیگر ناقل‌های الکترون نشان داد. همچنین بودن باکتری Shewanella sp. در دو خاک اسیدی و آهکی منجر به افزایش ۲/۷ و ۳/۱۶ برابری اندازه آهن فرو شد ولی این افزایش در بودن باکتری P. aeruginosa به ۶/۵ و ۱/۱۲ برابر رسید. نتایج نشان داد که اندازه آهن فرو خاک‌های اسیدی و آهکی در تیمار باکتری Shewanella sp. و ناقل الکترون AQS به ‌ترتیب ۷/۱۱ و ۲/۲۲ برابر نسبت به اندازه نخستین آهن فرو افزایش داشت. در تیمار باکتری P. aeruginosa و ناقل الکترون AQS این افزایش به ۵/۷ و ۱۶ برابر رسید. نتایج نشان دادند که در هر دو خاک اسیدی و آهکی، ناقل الکترون AQS و باکتریShewanella sp.، پیامد سودمند بیشتری بر فرآیند کاهش زیستی در برابر دیگر تیمارها داشتند.

کلمات کلیدی

آهن فریک; باکتری‌های کاهنده غیرجذبی آهن; کاهش زیستی; ناقل الکترون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061392,
author = {شریفی, ستاره and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا and نسرین قربان زاده},
title = {تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {1646--1661},
numpages = {15},
keywords = {آهن فریک; باکتری‌های کاهنده غیرجذبی آهن; کاهش زیستی; ناقل الکترون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی
%A شریفی, ستاره
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A نسرین قربان زاده
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]