هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران) , 2015-01-04

عنوان : ( تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری )

نویسندگان: هومن قهرمانی , اسماعیل شیعه , مصطفی عباس زادگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر جهانی شدن، شهرهای بزرگ در حال بازیابی نقش خود در مناسبات بین المللی اند، لذا وارد عرصه بازیگری در روابط بین المللی شده اند و نقش کلیدی در تبادلات فرهنگی و اقتصادی به عهده دارند. در این راستا مفهوم دیپلماسی شهری با قرار دادن شهرها به عنوان عرصه عمل تعاملات جهانی از طریق عوامل و روندهای مختلف در جهت نیل به اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای منافع ملی مطرح می شود. توسعه فضاهای عمومی می تواند به عنوان یکی از الزامات زیربنایی در جهت افزایش بهره وری و کیفیت زندگی و به عنوان یکی از سناریوهای تقویت دیپلماسی شهری در ابعاد توسعه ای، فرهنگی و اقتصادی مطرح شود. در محیط رقابتی اقتصاد جهانی و با نئولیبرال شدن سیاست های شهری ساختارها و فرایندهای شکل دهنده به فضاهای شهری متفاوت از دوره های قبل شده اند. از آنجا که در چشم انداز طرح های توسعه شهری اغلب شهرهای بزرگ کشور نیل به جایگاه جهانی و ایفای نقش در این مقیاس ذکر شده است، هدف این مقاله تبیین تعدادی از جریان ها و عوامل برجسته تر شکل دهنده – دگرگون کننده فضاهای عمومی شهری در فضای اقتصادی نئولیبرالیسم جهانی است تا با واکاوای تبعات منفی و مثبت آن بتوان در انتخاب راهکارهای مناسب برای توسعه ی فضاهای شهری بومی رقابت پذیر در کشور، با نگاهی دقیق تر دست به انتخاب زد. روش پژوهش در این نوشتار مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, فضاهای شهری, خصوصی سازی, رقابت پذیری, گردشگری شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061394,
author = {قهرمانی, هومن and اسماعیل شیعه and مصطفی عباس زادگان},
title = {تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری},
booktitle = {هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهانی شدن- فضاهای شهری- خصوصی سازی-رقابت پذیری-گردشگری شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری
%A قهرمانی, هومن
%A اسماعیل شیعه
%A مصطفی عباس زادگان
%J هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران)
%D 2015

[Download]