علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (634-642)

عنوان : ( تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) )

نویسندگان: رسول نجیب , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سعیدرضا وصال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید لاین‌های خالص به‌وسیله القاء آندروژنز راه‌حلی امیدبخش و جایگزین برای برنامه‌های اصلاح کلاسیک می‌باشد. این تکنولوژی در گوجه‌فرنگی به توسعه و اصلاح روش‌ها نیازمند است. یکی از عوامل موفقیت القاء آندروژنز در گوجه‌فرنگی استفاده از میکروسپورهایی است که در مرحله مناسب نمو قرار داشته باشند. بررسی سیتولوژیکی دقیق‌ترین روش برای تعیین مرحله مناسب نمو میکروسپورها است. در این مطالعه بررسی خصوصیات سیتولوژیکی میکروسپورها و دانه‌های گرده در طی روند نمو طبیعی و ارتباط بین طول جوانه گل و طول بساک صورت پذیرفت. جوانه‌های گل با اندازه ۹/۷-۲ میلی‌متر به شش گروه به فاصله هر یک میلی‌متر تقسیم شدند. در هر گروه به صورت تصادفی طول سه جوانه‌گل و بساک‌های داخل آن اندازه‌گیری شد. جهت بررسی سیتولوژیکی نمو میکروسپورها نیز از پیش‌تیمار سرمایی oC۴ به مدت ۱۵ دقیقه و محلول رنگی استوکارمین ۴٪ استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی بین طول جوانه‌گل و طول بساک معنی‌دار است

کلمات کلیدی

, نمو میکروسپور, القاء آندروژنز, گوجه‌فرنگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061398,
author = {نجیب, رسول and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین and وصال, سعیدرضا},
title = {تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {634--642},
numpages = {8},
keywords = {نمو میکروسپور، القاء آندروژنز، گوجه‌فرنگی، هاپلوئیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)
%A نجیب, رسول
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A وصال, سعیدرضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]