اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی , 2016-11-16

عنوان : ( عنوان : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست )

نویسندگان: آرزو نمازی بکاولی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی مطالعه ی حاضر شامل کلیه ی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرستی است که در زمان پژوهش در مراکز شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی مشهد نگهداری می شدند که از میان آن ها 75 نفر از طریق نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه ی سرمایه های روانشناختی و مقیاس تجدید نظر شده ی احساس انسجام فلنسبرگ بود. داده ها با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سرمایه های روانشناختی با احساس انسجام روانی رابطه ی مستقیم و معناداری وجوددارد،علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه های روانشناختی قادر به پیش بینی احساس انسجام است. بنا بر این می توان گفت که سرمایه های روانشناختی عاملی موثر در احساس انسجام روانی است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : سرمایه های روانشناختی, احساس انسجام روانی, دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061402,
author = {نمازی بکاولی, آرزو and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and کیمیایی, سیدعلی},
title = {عنوان : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی},
year = {2016},
location = {شادگان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : سرمایه های روانشناختی،احساس انسجام روانی، دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عنوان : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست
%A نمازی بکاولی, آرزو
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A کیمیایی, سیدعلی
%J اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی
%D 2016

[Download]