رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی, دوره (2), شماره (7), سال (2016-12) , صفحات (262-271)

عنوان : ( بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش آموزان دختر )

نویسندگان: ماهرخ جواهر فروش زاده , سکینه سلطانی کوهبنانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به اثربخشی ذهن آگاهی بر بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش آموزان دختر در شهر مشهد پرداخته است. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی است. در این تحقیق از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نما استفاده شده است.. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان متوسطه دختر شهر مشهد می باشد. در این پژوهش 42 دانش آموز با روش نمونه گیری در دسترس با ملاک داشتن ضریب هوشی متوسط به بالا و برقرار بودن همزمان کلیهی فعالیتهای آموزشی شرکت داشتند.. اطلاعات درباره مولفه های ساختار انگیزشی و اهداف شخصی و PCI میزان ذهنآگاهی شرکت کنندگان در دو گروه 21 نفری به کمک پرسشنامه در (WEMWBS) پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی با عنوان مقیاس بهزیستی وارویک و اذینبورگ دو مرحله کسب شد. محتوای جلسات ذهن آگاهی در پژوهش حاضر برگرفته از پکیج آموزشی )درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی باون، چاولا و مارلات ) 2011 (( است. جلسات به صورت کارگاه مشاوره گروهی با رویکرد آموزشی برگزار شد. تجزیه وتحلیل داده ها: به منظور بررسی دادهها و تجزیه و تحلیل نتایج روشهای آمار توصیفی، آمار استنباطی، و تحلیل کووا ریانس تحلیل گردید. بحث SPSS ا بکاربرده شد ونتایج بااستفاده از نرمافزار MANCOVA وANKOVA ونتیجه گیری: حاکی از آن است که آموزش برنامه ی ذهن آگاهی بر ساختار انگیزشی دانشآموزان متوسطه دختر شهر مشهد تأثیردارد.این مطالعه نشان دادکه آموز ش مهارتهای ذهن آگاهی باعث افزایش" انگیزه دستیابی وتعهد نسبت به هدف " وکاهش "اجتناب واعتقادبه شانس ومدت زمان ادراک شده نسبت به هدف "می گردد.

کلمات کلیدی

, ذهن آگاهی, میزان کنترل, دانش آموزان دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061403,
author = {ماهرخ جواهر فروش زاده and سلطانی کوهبنانی, سکینه},
title = {بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش آموزان دختر},
journal = {رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {7},
month = {December},
issn = {2476-3675},
pages = {262--271},
numpages = {9},
keywords = {ذهن آگاهی، میزان کنترل،دانش آموزان دختر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش آموزان دختر
%A ماهرخ جواهر فروش زاده
%A سلطانی کوهبنانی, سکینه
%J رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
%@ 2476-3675
%D 2016

[Download]