راهبردهای شناختی در یادگیری, دوره (4), شماره (7), سال (2017-1) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , زهرا حجازی , زهرا وقاری زمهریر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش: در این پژوهش از روش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. گروه آزمایش با روش تدریس تفحص گروهی، آموزش داده شد و گروه کنترل متغیری را دریافت نکردند. جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول متوسطه‌ی ناحیه 6 آموزش و پرورش مشهد بود. از میان آنان 51 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان شرکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند و سپس 26 نفر به روش تصادفی در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و به پرسشنامه‌ی سنجش مهارت‌های اجتماعی ماتسون، راتاتوری و هلسل پاسخ دادند. ضریب پایایی این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ در پیش‌آزمون 79/0 و در پس‌آزمون 95/0 به‌دست آمد. یافته‌ها: داده‌های جمع‌آوری‌شده با کمک آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و چند متغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد میانگین گروه کنترل و آزمایش در پیش‌آزمون تفاوت چندانی ندارد، اما در پس‌آزمون، میانگین گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر بود و با کنترل نمره پیش‌آزمون، تفاوت مشاهده‌شده بین نمرات رشد مهارت‌های اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (001/0 >P). نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که آموزش با استفاده از روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان به‌طور کلّی و مؤلفه‌ی مهارت اجتماعی مناسب، رفتار غیر‌اجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، برتری‌طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همسالان تأثیر داشته و سبب بهبود این مؤلفه‌ها شده است. لذا این پژوهش استفاده از الگوهای اجتماعی همچون روش تدریس تفحص گروهی را به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کند.

کلمات کلیدی

, روش تدریس, تفحّص گروهی, مهارت‌های اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061406,
author = {جعفری ثانی, حسین and حجازی, زهرا and وقاری زمهریر, زهرا},
title = {بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان},
journal = {راهبردهای شناختی در یادگیری},
year = {2017},
volume = {4},
number = {7},
month = {January},
issn = {2423-7906},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {روش تدریس، تفحّص گروهی، مهارت‌های اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان
%A جعفری ثانی, حسین
%A حجازی, زهرا
%A وقاری زمهریر, زهرا
%J راهبردهای شناختی در یادگیری
%@ 2423-7906
%D 2017

[Download]