اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (674-661)

عنوان : ( تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus) )

نویسندگان: رضا قربانی , احسان اله زیدعلی , مجتبی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت شناخت ویژگیهای اکولوژیک جوانهزنی بذر گیاه هرز عروسک پشت پرده که از گیاهان هرز خسارتزا در محصولات تابستانه به شمار میرود، آزمایشات جوانه زنی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1391 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد هرکدام با دو مرتبه تکرار اجرا شدند. اثر دما بر جوانه زنی بذور در ژرمیناتور تحت نوسان دمایی 5/15، 10/20، 15/25، 15/30 و 20/35 درجه سانتیگراد شب/روز ، اثر شوری با استفاده از محلول های 0، 10، 20، 40، 80، 160 و 320 میلی مولار کلرور سدیم و اثر اسیدیته با استفاده از محلول های بافر با اسیدیته تنظیم شده 5 تا 9مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه ی اثر عمق دفن بذر روی سبز شدن گیاهچه بذور هر گیاه در اعماق 0، 1،2،3و 4 سانتی متر دفن شدند. نتایج نشان داد بنگدانه بیشترین جوانه زنی را در دمای 15/25 در هر دو رژیم نوری به ترتیب با 50/86 و 50/60 برای رژیم روشنایی/ تاریکی و تاریکی کامل داشت، برای عروسک پشت پرده 10 /20 (شب/روز) با 93 درصد و رژیم تاریکی کامل باعث کاهش 41 درصد جوانه زنی در همین دما شد و در ترشک در دمای (10/20، 15/25 و 20/30) رژیم نور/ تاریکی نسبت به رژیم تاریکی مداوم جوانه زنی بیشتری مشاهده گردید ولی در دمای 5/15 رژیم تاریکی جوانه زنی بیشتر داشت. در دمای 25/35 در هر دو رژیم نوری جوانه زنی اتفاق نیفتاد. افزایش شوری باعث کاهش درصد جوانه زنی شد. با افزایش پتانسیل اسمزی جوانه زنی کاهش معنی داری داشت. بیشترین جوانه زنی بنگدانه در اسیدیته 7 با 97 درصد و کمترین جوانه زنی در اسیدیته 9 با 17 درصد اتفاق افتاد. و با افزایش عمق کاشت ظهور گیاه چه به طور معنی داری کاهش یافت. در عروسک پشت پرده و ترشک در اسیدیته 6 و 7 بیشترین جوانه زنی (به ترتیب 97 و 96 درصد) و با 99 درصد مشاهده شد و در اسیدیته 9 به ترتیب کمترین جوانه زنی 26 و 25 درصد اتفاق افتاد.

کلمات کلیدی

, اسیدیته, پتانسیل اسمزی, تنش شوری, دمای متناوب, ظهور گیاهچه, عمق کاشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061411,
author = {قربانی, رضا and احسان اله زیدعلی and حسینی, مجتبی},
title = {تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus)},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2538-1822},
pages = {674--661},
numpages = {-13},
keywords = {اسیدیته، پتانسیل اسمزی، تنش شوری، دمای متناوب، ظهور گیاهچه، عمق کاشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus)
%A قربانی, رضا
%A احسان اله زیدعلی
%A حسینی, مجتبی
%J اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2538-1822
%D 2016

[Download]