راهبردهای شناختی در یادگیری, دوره (4), شماره (7), سال (2017-1) , صفحات (157-177)

عنوان : ( نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان )

نویسندگان: فاطمه میردورقی , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , سید کاظم رسول زاده طباطبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان با تأکید بر نقش میانجی‌گری مدیریت زمان صورت گرفت. روش: در این تحقیق همبستگی، یک گروه نمونه 203 نفری دانشجوی دارای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی از دانشگاه فردوسی مشهد که با استفاده از مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگسالان بارکلی (BAARS) واجد نشانه‌های اختلال بودند، شناسایی و انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس مدیریت زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین از معدل این دانشجویان به‌عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان استفاده گردید. یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج حاکی از تأیید نقش میانجی‌گری مدیریت زمان در رابطه نشانه نارسایی توجه و پیشرفت تحصیلی بود. در حالی‌که نتایج نشان داد مدیریت زمان نقش میانجی‌گری در رابطه دو نشانه فزون کنشی و تکانش‌گری با پیشرفت تحصیلی ایفا نمی‌کند. همچنین نتایج نشان داد از بین سه نشانه اختلال ADHD، تنها نشانه تکانش‌گری اثر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می‌گردد مداخلات درمانی برای دانشجویان مبتلا به ADHD متمرکز بر بهبود مدیریت زمان این افراد باشد.

کلمات کلیدی

اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی؛ مدیریت زمان؛ پیشرفت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061414,
author = {میردورقی, فاطمه and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد and سید کاظم رسول زاده طباطبایی},
title = {نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان},
journal = {راهبردهای شناختی در یادگیری},
year = {2017},
volume = {4},
number = {7},
month = {January},
issn = {2423-7906},
pages = {157--177},
numpages = {20},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی؛ مدیریت زمان؛ پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
%A میردورقی, فاطمه
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%A سید کاظم رسول زاده طباطبایی
%J راهبردهای شناختی در یادگیری
%@ 2423-7906
%D 2017

[Download]