علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (68), سال (2017-10) , صفحات (83-92)

عنوان : ( شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی )

نویسندگان: فهیمه عزیزی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری­های اسید لاکتیک، گروهی از میکروارگانیسم­های گرم مثبت، غیراسپورزا، به شکل کوکسی یا باسیل هستند. این باکتری­ها چندین ماده ضد میکروبی مانند باکتریوسین­ها را تولید می­ کنند. باکتری­های اسید لاکتیک بویژه سویه ­های جنس لاکتوباسیلوس، رایج ترین میکروارگانیسم­های موجود در محصولات پروبیوتیک هستند. هدف این پژوهش، جداسازی و شناسایی سویه­ های جنس لاکتوباسیلوس ازفلور میکروبی موجود درشش نمونه پنیر سنتی متال می­ باشد. به منظور دستیابی به این هدف، از میان180جدایه باکتری اسید لاکتیک از پنیر متال، 19 ایزوله با استفاده از آزمون­ های تأییدی بیوشیمیایی بعنوان جنس لاکتوباسیلوس انتخاب شد، سپس با استفاده از روش مولکولی تکثیر توالی ژن16s rRNAشناسایی در سطح گونه انجام گرفت. در نهایت گونه­ ها یلاکتوباسیلوس برویس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس کازئیولاکتوباسیلوس بوچنری به ترتیب 13 ، 4 ، 1 و1جدایه ازمجموع جدایه ­های شناسایی شده را به خود اختصاص دادند. تعیین خصوصیات تکنولوژیکی و پروبیوتیکی بالقوه جدایه ها به منظورمعرفی کاربرد مناسب هر جدایه در دست بررسی است

کلمات کلیدی

, لاکتوباسیلوس, پنیر متال, 16SrRNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061421,
author = {عزیزی, فهیمه and حبیبی نجفی, محمدباقر and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {68},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {83--92},
numpages = {9},
keywords = {لاکتوباسیلوس، پنیر متال، 16SrRNA .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی
%A عزیزی, فهیمه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]