آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1) , صفحات (1673-1685)

عنوان : ( بررسی نقطه‌ی شکست و روند تغییرات دامنه شبانه‌روزی دمای هوای شهر مشهد )

نویسندگان: شیده شمس , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلاف دامنه‌ی شبانه‌روزی دمای هوا یک متغییر هواشناسی است که نقش مؤثری در تعیین اقلیم هر منطقه دارد. این مطالعه به بررسی تغییراختلاف دامنه شبانه‌روزی دمای هوا در مقیاس‌های سالانه، فصلی، ماهانه و روزانه‌ی شهر مشهد پرداخته است. آزمون‌هایSNHT، Buishand، Pettitt، Von-Neumann و کندال-تاو برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه حاکی از وجود روند کاهشی DTR در طی 60 سال گذشته (1951-2010) در ایستگاه مشهد است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که شیب تغییرات در سری زمانی دامنه¬ی تغییرات شبانه‌روزی دمای هوای سالانه (DTR) کاهشی است (029/0- درجه‌ی سانتی‌گراد در سال). بیشترین میزان تغییرات DTR در فصل پاییز (043/0- درجه‌ی سانتی‌گراد در سال) و کمترین آن وابسته به فصل بهار (015/0- درجه‌ی سانتی‌گراد در سال) است. همچنین از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1980 تا 2010 همان‌گونه که انتظار می‌رفت تغییرات DTR روندی کاهشی است. بررسی آماری اختلاف دمای حداکثر و حداقل ماهانه نیز نشان داد که در طی سال‌های آماری 1951 تا 2010 DTR روندی کاهشی دارند. نقطه‌ی شکست در این سری‌های زمانی نیز همانند سری‌های فصلی و سالانه در حوالی سال 1985 رخ‌داده است. روند کاهشی اختلاف دمای شبانه‌روز حاکی از افزایش بیشتر دمای حداقل در برابر دمای حداکثر است. این امر می‌تواند بر بخش کشاورزی اثرات قابل توجهی اعمال کند. لذا در یک مدیریت صحیح کشاورزی بایستی چنین مواردی را مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, روند تغییرات دما, دمای حداکثر, دمای حداقل, دامنه تغییرات شبانه روزی دما, نقطه شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061431,
author = {شمس, شیده and موسوی بایگی, محمد},
title = {بررسی نقطه‌ی شکست و روند تغییرات دامنه شبانه‌روزی دمای هوای شهر مشهد},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {1673--1685},
numpages = {12},
keywords = {روند تغییرات دما، دمای حداکثر، دمای حداقل، دامنه تغییرات شبانه روزی دما، نقطه شکست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقطه‌ی شکست و روند تغییرات دامنه شبانه‌روزی دمای هوای شهر مشهد
%A شمس, شیده
%A موسوی بایگی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]