حدیث پژوهی, سال (2018-9)

عنوان : ( واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول در میان روش های مرسوم )

نویسندگان: محمدجمال الدین خوش خاضع , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رزیابی یا نقد روایات سبب نزول، همواره یکی از محورهای مهم پژوهش در تفسیر و علوم قرآنی بوده است. سیری در آثار این حوزه نشان می‌دهد که قرآن‌پژوهان در این زمینه، افزون بر ارزیابی‌های سندی و متنی، از گونه‌هایی دیگر نیز بهره برده‌اند. گونه‌هایی چون ارزیابی بدون تصریح به روش، ارزیابی با قواعد کلی و صوری چون «الفاظ حاکی از روایات سبب نزول»، «تعدد سبب، تکرّر نزول و تأخر حکم و نزول از هم» و «اعتبار عموم لفظ در برابر خصوص سبب» که بازگشت آن‌ها نیز به ارزیابی‌های سندی و متنی است. در این جستار با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی، افزون بر بیان دیدگا‌ه‌های مختلف، کارایی هریک از گونه‌های فوق مورد بررسی قرار گرفته و کاستی‌های آن‌ها برشمرده شده است. در پایان با توجه به کاستی‌های مذکور از یک سو و ظرفیت‌های بالقوۀ ارزیابی متن روایات سبب نزول از سوی دیگر، این روش از حیث نظری به‌عنوان کارآمدترین روش در میان روش‌ها و گونه‌های مرسوم معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, اسباب نزول , روایات سبب نزول , شان نزول , نقد سند , نقد متن , ارزیابی متن , ارزیابی سند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061433,
author = {خوش خاضع, محمدجمال الدین and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول در میان روش های مرسوم},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2018},
month = {September},
issn = {2008-6547},
keywords = {اسباب نزول ، روایات سبب نزول ، شان نزول ، نقد سند ، نقد متن ، ارزیابی متن ، ارزیابی سند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول در میان روش های مرسوم
%A خوش خاضع, محمدجمال الدین
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2018

[Download]